J-design's Blog

We share thought and idea for the workplace

activity based workplace

Activity based workplace

Activity-based workplace คือแนวทางในการออกแบบออฟฟิศโดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมในการทำงานเป็นหลัก อ่านแล้วก็ทำให้สงสัยว่า แล้วออฟฟิศส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบโดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมการทำงานอย่างนั้นหรือ? ก่อนอื่นคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า “กิจกรรมในการทำงาน” นั้นคืออะไร?

Read More

REQUEST A CALL FROM US

We will get back to you within 24 hrs.