workplace adaptability

The old world in the new way : in our perspective

สิ่งใหม่บนโลกใบเดิม ในมุมมองของพวกเรา J design สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงต้นปี ค.ศ. 2020 ได้เร่งปฏิกริยาในการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ ความคิด และพฤติกรรมของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในหลายด้าน รูปแบบของการทำงานที่เคยคิดว่าจะใช้เวลามากกว่า 5 ปีถึงจะเกิด